° C   
° C   
° C   

Курсове за 03.04.2017

 1 EUR = 1.95583 BGN
  • usd 1 USD = 1.83457 BGN
  • gbp 1 GBP = 2.29396 BGN

Модерн Пропърти
Бургас 8000
ул. „Трайко Китанчев” 22, ет.1
Тел:   +359  885 405 909
         +359   56  71 71 67
e-mail: office@modern-property.com
www.modern-property.com
Skype: modernproperty


Виж на картата

RSS Feed

 

Данъчни задължения на Етажната собственост

Единствено подлежи на облагане доходът от отдаване под наем на общи помещения, ако има такъв случай.
Чл. 38. (12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.

Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на дохода са задължени да предоставят Справка по чл. 73, ал. 1, т. 2 в срок до 15 март на следващата година по мястото на регистрация на платеца на дохода (чл. 73, ал. 4 от ЗДДФЛ).
При възмездно предоставяне за ползване на помещения, пространства или части от тях, които са в режим на етажна собственост, получатели на дохода са отделните собственици, които следва да бъдат посочени поименно в справката по чл. 73. Когато през данъчната година са изплатени доходи на повече от 5 физически лица, справката се предоставя само на електронен носител.
Окончателният данък е в размер на 10 на сто и се определя на база брутната сума на начисления/изплатения доход, като в ЗДДФЛ не е предвидено изключение за лицата с намалена степен на работоспособност и не е предвидено приспадане на 10 на сто разходи.
В случаите на чл. 38, ал. 12 платците на доходи (наемателите) не са задължени да издават служебни бележки и сметки за изплатени суми. От своя страна, получателите на доходи не следва да ги декларират в годишната данъчна декларация. Данъкът се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.

kik-info

31-05-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
(c) Modern Property 2008 - 2021